mozirski gaj solske aktivnosti v naravi - Mozirski gaj - park cvetja in muzej na prostem

Učne vsebine:

Učne vsebine so okvirne in prilagojene starostni stopnji otrok!

Na Vašo željo lahko pripravimo tudi učne vsebine, katerih v prilogi niste zasledili!

 • učenci spoznajo pomen prsti za življenje na Zemlji,
 • spoznavanje sestavljenosti prsti,
 • plasti v prsti in razlike med njimi,
 • vrste prsti glede na barvo, zrnavost, zračnost,
 • proces nastajanja prsti,
 • učenci spoznajo pomen razkrojevalcev,
 • pomen prsti za rast rastlin,
 • glavni onesnaževalci prsti,
 • izdelovanje mini kompostnika,
 • opazovanje talnih živali s povečevalnimi stekli in njihovo prepoznavanje s slikovnimi ključi,
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • gozd in pomen gozda za življenje na zemlji,
 • škodljivci v gozdu,
 • spoznavanje drevesa kot živega bitja s človeškimi čutili,
 • učenci spoznajo najpogostejše avtohtone drevesne vrste in grmovnice,
 • prepoznavanje drevesnih vrst in grmovnic po plodovih, listih, cvetovih,
 • terensko prepoznavanje drevesnih vrst in grmovnic s slikovnimi določevalnimi ključi,
 • učenci osvojijo znanje določanja višine in starosti dreves,
 • izdelava herbarija (po predhodnem dogovoru),
 • spoznavanje nekaterih predstavnikov dreves in grmovnic drugih celin,
 • mikroskopiranje rastlinskih delov (po predhodnem dogovoru),
 • pogovor z gozdarjem (po predhodnem dogovoru),
 • možnost krajše delavnice izdelave piščalk, katere učenci odnesejo domov (materialno doplačilo)
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • zgodovinski pregled odkrivanja zdravilnih zelišč,
 • uporaba zdravilnih zelišč v preteklosti,
 • uporaba zdravilnih zelišč v medicini modernega časa,
 • učenci spoznajo pomen zdravilnih rastlin,
 • najpogostejše zdravilne rastline,
 • spoznavanje zdravilnih delov nekaterih rastlin,
 • postopki nabiranja in sušenja zdravilnih rastlin,
 • možnost priprave napitkov, različnih vrst čajev, poparkov in maž (materialno doplačilo),
 • pogovor z poznavalko zelišč (po predhodnem dogovoru),
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • osnovne značilnosti parka in njegova ureditev,
 • učenci spoznajo park kot življenjsko okolje za živali in rastline,
 • terensko spoznavanje in opazovanje osnovnih predstavnikov živalstva v parku,
 • terensko spoznavanje osnovnih predstavnikov rastlin v parku,
 • prepoznavanje razlik med naravnimi in antropogenimi ekosistemi,
 • prepoznavanje značilnosti najpogostejših samoraslih in gojenih grmov in dreves,
 • prepoznavanje značilnosti okrasnih gojenih rastlin,
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).

Tema se prilagaja izboru posamezne skupine živih bitij glede na letni čas

 • spoznavanje raznolikosti življenjskih prostorov v parku,
 • učenci spoznajo osnovne zakonitosti povezav živih bitij v različnih življenjskih okoljih,
 • dojemanje rojstva, razvoja in staranja, kot naravne dogodke v življenju,
 • terensko opazovanje in spoznavanje kopenskih in vodnih živalskih predstavnikov živih bitij v parku (izbirate lahko med sledečimi možnostmi: žuželke, praživali, ribe, dvoživke, plazilci, ptice, sesalci),
 • terensko opazovanje in spoznavanje kopenskih in vodnih rastlinskih predstavnikov živih bitij v parku (izbirate lahko med sledečimi možnostmi: lišaji, alge, mahovi, praprotnice, semenke),
 • določevanje živih bitij s preprostimi slikovnimi ključi,
 • opazovanje živih bitij s povečevalnimi stekli in ostalimi terenskimi pripomočki,
 • možnost mikroskopiranja nekaterih živalskih predstavnikov in rastlinskih delov, ter opazovanja živih bitij s stereo-lupami (po predhodnem dogovoru),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo pomen vode za življenje na Zemlji,
 • učencem se predstavijo nekatera vodna okolja npr. reka, ribnik, mlaka, potok,
 • učenci spoznajo razliko med tekočimi in stoječimi vodami,
 • osvojijo pojem vodna gladina,
 • hranjenje vodnih živali (ribe v ribniku),
 • učenje osnov lova vodnih živali,
 • spoznavanje in opazovanje najpogostejših rastlinskih in živalskih predstavnikov naših voda z opazovalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • pogovor z ribičem in spoznavanje rib s človeškimi čutili (po predhodnem dogovoru),
 • možnost izdelovanja vodnih živali iz gline (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo pomen vode za življenje na Zemlji in živa bitja v vodnem ekosistemu,
 • spoznavanje raznolikosti življenjskih prostorov vodnega okolja v parku,
 • primerjava razmer v vodnih ekosistemih (mlaka, ribnik, reka, potok),
 • učenci spoznajo osnovne zakonitosti povezav živih bitij v različnih vodnih okoljih,
 • protipoplavna ogroženost in podnebne spremembe,
 • invazivne vodne živali in rastline, ter problematika reševanja v naravnem okolju,
 • terenski odlov vodnih živali in rastlin z lovilnimi mrežami,
 • opazovanje in spoznavanje rastlinskih in živalskih predstavnikov rečnega vodnega ekosistema,
 • povezovanje zunanjega videza živali in rastlin glede na prilagoditve v vodnem okolju,
 • določevanje vodnih živali in rastlin s slikovnimi določevalnimi ključi,
 • mikroskopiranje nekaterih mikroskopskih predstavnikov v vodnem ekosistemu (po predhodnem dogovoru),
 • opazovanje vodnih živali z stereo-lupami, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • pogovor z ribičem in prikaz osnov ribarjenja (po predhodnem dogovoru),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo pomen čebel za življenje na Zemlji,
 • ogled tradicionalnega slovenskega čebelnjaka in spoznavanje čebelic v opazovalnem panju ob čebelnjaku,
 • aktivno vključevanje učencev pri ogledu čebelnjaka (mladi čebelarčki v oblačilih za čebelarjenje),
 • pogovor učencev s čebelarjem in spoznavanje čebelje družine,
 • aktivno doživljanje čebeljih pridelkov s človeškimi čutili,
 • ples učencev z maskoto pri čebeljem plesu (po predhodnem dogovoru),
 • likovno izražanje učencev na temo čebelarstva,
 • možnost izdelovanja izdelkov na temo čebelarstva iz gline (materialno doplačilo),
 • možnost risanja na panjske končnice (materialno doplačilo),
 • možnost degustacije slovenskih vrst medu (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo vlogo čebel v ekosistemu in pomen za človeka,
 • kratka predstavitev čebelarstva nekoč in danes,
 • osnove gojenja čebel in odgovoren odnos do čebel v naravi,
 • vzroki ogroženosti kranjske sivke,
 • ogled tradicionalnega slovenskega čebelnjaka in spoznavanje čebelje družine v opazovalnem panju,
 • pogovor učencev s čebelarjem in aktivno vključevanje učencev pri predstavitvi čebelje družine (učenci v čebelarskih oblačilih),
 • aktivno doživljanje čebeljih pridelkov s človeškimi čutili,
 • terensko opazovanje intenzitete čebel v parku,
 • mikroskopiranje cvetnega prahu in opazovanje čebel, ter razmnoževalnih delov cvetov s stereo-lupo (po predhodnem dogovoru),
 • možnost vključitve učencev v čebelji ples z maskoto (po predhodnem dogovoru),
 • možnost risanja na panjske končnice (materialno doplačilo),
 • možnost degustacije slovenskih vrst medu (materialno doplačilo),
 • možnost izdelovanja medenih svečk za domov (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo osnovne značilnosti parka in park kot antropogeni (umetni) ekosistem,
 • seznanijo se s parkovno ureditvijo in vplivom le-te na živalstvo in rastlinstvo v parku,
 • učenci prepoznajo razlike med parkom in naravnimi ekosistemi,
 • terensko spoznavanje in opazovanje živalskih predstavnikov, kateri v parku prvotno niso bili prisotni,
 • prepoznavanje najpogostejših okrasnih in samoraslih dreves in grmov v parku, ter njihovih značilnosti,
 • pomen okrasnih rastlin za človeka,
 • problem prisotnosti invazivnih vrst in reševanje naravnih ekosistemov pred njihovim vplivom,
 • pogovor z vrtnarjem (po predhodnem dogovoru),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo pojem živa in neživa narava,
 • prepoznavanje razlik med živo in neživo naravo,
 • spoznavanje pomena povezanosti žive in nežive narave na Zemlji,
 • delovanje rastlin je drugačno od delovanja živali (rastline za delovanje potrebujejo sončno energijo),
 • načini prenosa energije med razkrojevalci, proizvajalci in potrošniki,
 • terenska delavnica pridobivanja delov žive in nežive narave,
 • opazovanje predstavnikov žive narave z povečevalnimi stekli,
 • opazovanje predstavnikov žive narave s stereo-lupami (po predhodnem dogovoru),
 • igra vlog (izdelava prehranjevalnih verig in prehranjevalnih spletov),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo pomen orientacije v naravi,
 • spoznavanje določanja strani neba s pomočjo sonca, zvezd, ter ostalih znakov vidnih v naravi,
 • spoznavanje kompasa in učenje uporabe kompasa,
 • določanje strani neba s pomočjo kompasa,
 • zanesljivost orientacije v naravi (možnosti napak),
 • spoznavanje kartografskih map in osnovna uporaba s pomočjo kompasa,
 • učenci izdelajo preprosto skico parka iz opazovalnega stolpa in skici dopišejo strani neba s pomočjo uporabe kompasa,
 • možnost izvedbe aktivnosti iskanja skritega zaklada v parku z orientacijskim pohodom (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • spoznavanje osnovne zgradbe rastlin in pomena posameznih rastlinskih delov,
 • učenci spoznajo najpreprostejše načine razmnoževanja okrasnih rastlin (potaknjenci, semena, čebulice, gomolji),
 • učinek svetlobe, vode in gnojil na rast rastlin,
 • okrasne rastline za uspevanje rabijo našo pomoč,
 • učenje presaditve okrasne rastline s potaknjenci (rastlino učenci odnesejo domov),
 • možnost izdelovanje izdelkov iz gline na temo okrasnih rastlin (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • spoznavanje pomena razmnoževanja pri rastlinah,
 • pregled razmnoževalnih, ter ostalih organov pri rastlinah,
 • zgradba cveta in razlike med cvetovi enokaličnic in dvokaličnic,
 • prepoznavanje ostalih razlik med enokaličnicami in dvokaličnicami,
 • spoznavanje razlik med žužkocvetkami in vetrocvetkami,
 • spoznavanje razlik med enodomnimi in dvodomnimi rastlinami,
 • plod kot organ za razširjanje semen in vloga žive in nežive narave pri razširjanju semen,
 • učenci aktivno utrdijo pridobljeno znanje na praktičnih vajah v naravi,
 • mikroskopiranje nekaterih rastlinskih delov in cvetnega prahu (po predhodnem dogovoru),
 • opazovanje razmnoževalnih delov cveta in ostalih rastlinskih organov s stereo-lupami (po predhodnem dogovoru),
 • možnost krajše delavnice izdelave piščalk, katere učenci odnesejo domov (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).